سرویس و نگهداری

م 30

 

سرویس پشتیبانی از زیرساختهای فیزیکی مرکز داده بر مبنای استاندارد TIMS

انجام نگهداری به صورت منظم پیش نیاز اصلی برای دریافت گواهی ISO بوده و توسط تمامی متخصصان مراکز داده مانند Uptime Institute، Sun Microsystems، IBM و HP پیشنهاد می گردد.

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1629نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1510نمایش داده