رک و متعلقات

آ 01

 

رکهای APC با ارتفاع 24، 42، 48 یونیت با عرضهای 60 و 75 سانتی متر و عمق 5/82 ، 107 ، 120 سانتی متر قابل ارائه می باشند.

رکهای مورد نظر شامل تجهیزات جانبی از جمله سینی با تحمل وزنهای متعدد، نگهدارنده های کابل به طور عمودی و افقی و غیره می باشد.

تجهیزات توزیع برق (PDU) که در مدلهای Basic ، Metered ، Switched که به صورت عمودی و افقی و همچنین با آمپراژهای مختلف در رکها جایگزینی خواهد شد.

ضمنا ترانسفر سوئیچهای ATS- APC- با آمپراژهای 16 و 32 آمپر قابل ارائه خواهد بود.

 

There are no data on the effects of acute or chronic overdosage more information.

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1629نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1510نمایش داده